Hei fannt dir eng ganz Réi un Fotoen vun eise leschten Evenementer. Mir wënschen iech vill Spaass beim Kucke vun de Fotoen.


Ofschlossiessen, 24. Mäerz 2018 zu MierschEenelter Maart, 10. September 2017 zu ReckenFutsal Tournoi, 17. Juni 2017 um Krounebierg

Kontakt - Sekretärin

Jacqueline De Valentin - Bourg

9, Rue des Romains

L-7563 Mersch

GSM: 691 642 871