Eise Comité


  • Président: Roger STEICHEN
  • Vize-Président: Mike KRAUS
  • Sekretärin: Jacqueline DE VALENTIN-BOURG
  • Keesier: Ralf GREIS 
  • Spillbetrieb: Luc MOUSEL 
  • Responsablen vir eis jonk Spiller: Mike KRAUS
  • Memberen: Louis GIRA, Gil KASEL, Georges LUX, Frank SCHOELLEN