Eisen comité


  • Président: Roger STEICHEN
  • Vize-Président: Fernand HOFFMANN
  • Sekretärin: Jacqueline DE VALENTIN-BOURG
  • Keesier: Ralf GREIS 
  • Spillbetrieb: Luc MOUSEL 
  • Responsablen vir eis jonk Spiller: Mike KRAUS
  • Memberen: Marc ARENDT, Louis GIRA, Gil KASEL, Georges LUX, Frank SCHOELLEN, 
Foto Comité
v.l.nr.: John Decker, Mike Kraus, Roger Steichen, Luc Mousel, Fernand Hoffmann, Jaqueline De Valentin, Ralf Greis, Louis Gira, Georges Lux, Marc Arendt, Gil Kasel


Kontakt - Sekretärin

Jacqueline De Valentin - Bourg

9, Rue des Romains

L-7563 Mersch

GSM: 691 642 871